Verbeterd inzicht en behandeling van Pitt Hopkins Syndroom

Pitt-Hopkins syndroom (PTHS) is een zeldzame neurologische ontwikkelingsstoornis die in Nederland voorkomt in ongeveer 1 op de 225.000-300.000 kinderen. De ziekte wordt gekenmerkt door mentale retardatie, onderontwikkelde spraak, ademhalingsproblemen, motorische problemen en kenmerkende typerende aangezichtskenmerken. Het brein van PTHS patiënten heeft een kleiner corpus callosum (hersenbalk, een gebied dat voor de communicatie van de beide hersenhelften zorg draagt) en in sommige gevallen komt microcephaly (een kleinere cortex (hersenschors) voor.

Er is weinig medicatie

Momenteel bestaat er nog weinig medicatie voor patiënten met PTHS. De behandeling die wordt aangeboden richt zich op gedragstherapie en aanpassingen in de omgeving van de patiënt. Daarnaast wordt medicatie vooral gegeven ter vermindering van psychosomatische problemen, zoals slaapproblemen, psychotische aanvallen, en hyperactiviteit. Op dit moment is er nog niet een soortmedicatie gevonden die voor alle patiënten op een goede en prettige manier helpt.

Onderzoek is nodig

De onderliggende genetische oorzaak van PTHS is een defect in het gen voor transcriptie factor 4(TCF4). Dit defect ontstaat nieuw ontstaan (de novo, ontstaat in de geslachtscellen van een van de ouders), waardoor er niet op gescreend kan worden in de ouders. Hoewel de mutatie voor PTHS alleen tijdje bekend is, is er nog relatief weinig bekend over de gevolgen op de hersenontwikkeling van deze mutatie. Wij hebben met ons lab onderzoek gedaan naar de gevolgen van een mutatie in het Tcf4 gen op de hersenontwikkeling in de muis, en gevonden dat dit voor een groot deel te relateren is aan het brein van PTHS patiënten. Vanuit dit punt willen we met ons onderzoek meer inzicht genereren in de effecten van Tcf4 op de ontwikkeling van het brein en op die manier mogelijke aangrijpingspunten voor nieuwe en of betere medicatie te ontdekken.

Door onderzoek te doen naar de onderliggende processen aangestuurd door Tcf4 en aangedaan in patiënten met PTHS hopen we in de toekomst kinderen met deze ziekte beter te kunnen behandelen.

Het project

Het project dat we gaan voeren heeft bovenstaande als focus. Mede door een vraag vanuit een samenwerkende arts in het Amsterdam UMC die dit probleem ons heeft voorgelegd en de vraag gesteld of wij daar een belangrijke doorbraak zouden kunnen bewerkstelligen om te begrijpen wat de reden is van deze ademhalingsverstoring bij PTHS patiënten. Middels literatuur onderzoek en onze ervaring in dit veld heeft dit geleid tot het voorliggende onderzoeksvoorstel dat gecentreerd is rondom de medulla (deel van het achterbrein).

Het onderzoek zal 4 jaar duren.

Doneer nu: en steun ons